• 20-lecie
 • 333A
 • 1
Drukuj

Dotacje PROW na 2017 rok

 W 2017 roku rolnicy i agroprzedsiębiorcy mogą liczyć na następujące rodzaje wsparcia:  

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – I kwartał 2017
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa – I kwartał 2017
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a, b, c – I kwartał 2017
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 – I kwartał 2017
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – I kwartał 2017
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych nabór – zakłady przetwórcze – I kwartał 2017
 • Premie dla młodych rolników – II kwartał 2017

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

Pomoc unijna jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Chodzi o znaczące zmiany w gospodarstwie, których celem jest poprawa jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej. Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, czyli na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą. W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa. Kwota wsparcia: 60 000 zł. Termin przyjmowania wniosków- marzec 2017 r.

Premie dla młodych rolników

Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczy rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych. 

 • Młody rolnik to taki, który ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący gospodarstwem. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed jego złożeniem.

Premia dla młodych rolników może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy. Kwota: 100 000 zł . Termin przyjmowania wniosków- kwiecień 2017 r.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

To kolejne z działań, którego nabór ARiMR zamierza przeprowadzić w 2017 roku. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mają przyczynić się do różnicowania działalności na obszarach wiejskich. Preferowane będą inicjatywy o charakterze innowacyjnym; realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”; zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie; zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (nie dotyczy samozatrudnienia); realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie, a w przypadku operacji realizowanych w ramach obszaru A – preferowana będzie większa liczba świń w gospodarstwie. Kwota: 100 000 zł. Termin przyjmowania wniosków: 13 marca- 11 kwietnia 2017 r.

 Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 

To wsparcie jest adresowane do rolników, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Pomoc może być przyznana rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta działania, co najmniej wielkość odpowiadającą:  średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce. Kwota: roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo. Termin przyjmowania wniosków nie jest jeszcze dokładnie znany, jednak nabór zostanie ogłoszony nie wcześniej niż w III kwartale 2017 r.

 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 

Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Stąd w zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.  Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

 • Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć: 200 tys. zł – jeśli na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich;  500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie

Termin przyjmowania wniosków nie jest jeszcze dokładnie znany, jednak nabór zostanie ogłoszony nie wcześniej niż w III kwartale 2017 r.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki (wydajność) gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą, czyli chcą osiągnąć dochód. Cel: poprawa ogólnych wyników gospodarstwa: konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach: · rozwój produkcji prosiąt, · rozwój produkcji mleka krowiego, · rozwój produkcji bydła mięsnego, · operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:

 •  900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,
 • 500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł. Powyższe limity nie łączą się

Termin przyjmowania wniosków: czerwiec 2017r.

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie można dostać na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

 • Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu 1 beneficjentowi to 3 000 000 zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów 15 000 000 zł.
 • Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł. 

Termin przyjmowania wniosków: czerwiec 2017 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia regionalnych Oddziałów ARiMR.

spis-aktualnosci

belka-email

lodz2012 lomza2011  poznan2010  poznan2 

Oddział Łomża

PH KONRAD Oddział Łomża

18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28c
tel. (86) 215 11 15 w. 22
fax (86) 216 93 92

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oddział Szepietowo

PH KONRAD Oddział Szepietowo

18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 11
tel. (86) 476 28 34
kom. 664 943 257

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oddział Borki

PH KONRAD Oddział Borki

21-345 Borki k. Radzynia Podlaskiego
tel. (81) 85 74 800 fax. (81) 85 74 801
kom. 606 687 998

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.