• 20-lecie
  • 333A
  • 1
Drukuj

Certyfikat eksportowy a świadectwo pochodzenia

W związku z przypadkami zniechęcania hodowców bydła i producentów mleka do składania wniosków o dotację przedmiotową związaną z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

INFORMUJEMY

świadectwa rodowodowe - EXPORT CERTYFIKATE wystawiane przez związki hodowców z krajów Unii Europejskiej opatrzone takim znakiem

 pieczatka

spełniają wymogi Decyzji Komisji Europejskiej Nr 2005/379 oraz artykułu art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r., o którym mowa w ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2017 r

"§ 21d. 1. Pomoc, o której mowa w § 2a ust. 1 pkt 2, jest udzielana, jeżeli producent mleka:

1) posiadał, w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany mające powyżej 24 miesięcy albo nie posiadał w tym dniu krów w siedzibie stada, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich;

2) sprzedał w 2016 r. podmiotom skupującym mleko nie mniej niż 5 tys. kg mleka;

3) dokonał od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. zakupu co najmniej jednej jałówki hodowlanej rasy mlecznej mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące, która została zgłoszona do rejestru zwierząt gospodarskich i dla której wystawiono świadectwo potwierdzające jej pochodzenie, o którym mowa w art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonej w stadzie objętym oceną wartości użytkowej bydła;"

W przypadku odmowy przyjęcia dokumentów, hodowcy prowadzący gospodarstwa znajdują się pod kontrolą użytkowości mlecznej powinni zgłosić się do oddziału Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego z tłumaczeniem certyfikatu exportowego w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymogów świadectwa pochodzenia przez certyfikat exportowy.

Natomiast w przypadku gospodarstw nie będących pod oceną polecamy skłonić urzędnika ARR do pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dokumentów, ponieważ art. 26 Ustawy o, której wyżej mowa brzmi:

Art. 26.

1. Zwierzęta hodowlane z gatunków bydło, owce, kozy i świnie oraz ich materiał biologiczny, a także materiał biologiczny koniowatych, mogą być przedmiotem handlu, jeśli są zaopatrzone w świadectwo potwierdzające ich pochodzenie, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących świadectw obowiązujących w handlu.

2. Zwierzęta hodowlane z gatunku bydło mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są zaopatrzone w świadectwa, o których mowa w ust. 1.

3. W świadectwo zaopatruje się zwierzęta i materiał biologiczny podczas transportu. Świadectwo to jest przechowywane co najmniej 12 miesięcy od dnia jego wydania.

4. Świadectwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wydawane przez związek hodowców lub inny podmiot prowadzący daną księgę lub rejestr, a świadectwo, w które zaopatruje si materia biologiczny - równie przez podmioty, o których mowa w ust. 8.

Wspomniane przepisy Unii Europejskiej (DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków)mówią, że:

„Zgodnie z dyrektywą 77/504/EWG Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby zwierzęta hodowlane czysto rasowe z gatunku bydła oraz ich nasienie i zarodki posiadały w handlu wewnątrzwspólnotowym świadectwo rodowodowe wystawione przez zatwierdzone organizacje lub stowarzyszenia hodowców (świadectwo rodowodowe). Dyrektywa stanowi również, że dane szczegółowe umieszczane na świadectwach rodowodowych powinny zostać zharmonizowane.”

Art. 2 wspomnianej decyzji objaśnia, że:

1.Świadectwa rodowodowe zwierząt zawierają następujące dane szczegółowe:

b) nazwa wystawcy – organizacji hodowców uznanej urzędowo zgodnie z decyzją 84/247/EWG;

d) rasa;

g) data wydania świadectwa;

h) system identyfikacji;

i) numer identyfikacyjny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000;

j) data urodzenia;

k) nazwisko (nazwa) i adres hodowcy;

l) nazwisko (nazwa) i adres właściciela;

m)rodowód:

Ojciec

Dziadek

Babka

Numer księgi hodowlanej

Numer księgihodowlanej

Numer księgi hodowlanej

Matka

Dziadek

Babka

Numerksięgi hodowlanej

Numerksięgi hodowlanej

Numerksięgi hodowlanej

n) wszystkie dostępne wyniki badań sprawności oraz aktualne wyniki oceny genetycznej, uwzględniające także szczególne cechy genetyczne oraz wady genetyczne, dotyczące zwierzęcia     oraz   jego   rodziców   i   dziadków,   zgodnie z wymaganiami programu hodowli dla danej kategorii i danego zwierzęcia. Jeśli wyniki oceny genetycznej są dostępne publicznie w Internecie, wystarczy podać odniesienie do strony internetowej, na której można znaleźć te wyniki;

o) w przypadku ciężarnych samic data inseminacji lub krycia oraz identyfikacja buhaja rozpłodnika;

p) nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, data i miejsce wydania świadectwa oraz podpis osoby upoważnionej przez organizację hodowców wydającą świadectwo.

Certyfikat Exportowy zwierząt duńskich zawiera wszystkie powyższe informacje, w związku z czym na mocy europejskich przepisów dokument ten powinien być honorowany w polskich urzędach na równi ze świadectwem pochodzenia.

 

Podstawy prawne:

1) Rozporządzenie Rady Ministrów o przyznaniu pomocy nadzwyczajnej - pobierz plik pdf

2) Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie świadectw rodowodowych - pobierz plik pdf

3) Ustawa o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - pobierz plik pdf

spis-aktualnosci

belka-email

lodz2012 lomza2011  poznan2010  poznan2 

Oddział Łomża

PH KONRAD Oddział Łomża

18-400 Łomża, ul. Poligonowa 28c
tel. (86) 215 11 15 w. 22
fax (86) 216 93 92

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oddział Szepietowo

PH KONRAD Oddział Szepietowo

18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 11
tel. (86) 476 28 34
kom. 664 943 257

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oddział Borki

PH KONRAD Oddział Borki

21-345 Borki k. Radzynia Podlaskiego
tel. (81) 85 74 800 fax. (81) 85 74 801
kom. 606 687 998

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.